نحوه خرید از طریق سایت:

کاربران می توانند با ارسال 1 به سرشماره 737475 به همه ی ویدئوهای جام شگفتی به صورت نامحدود دسترسی داشته باشند که هزینه این دسترسی، روزانه 300 تومان می باشد.


نحوه غیرفعالسازی بسته از طریق سایت:

جهت غیرفعالسازی بسته، لغو را به سرشماره 737475 ارسال کنید.